شیر پلیمری دسته بلند و دسته کوتاه

شیر کشویی دسته بلند ” 63*63

شیر پلیمری دسته بلند و دسته کوتاه

شیر کشویی دسته کوتاه ” 2*63