شیر توپی دسته فلزی (باتوپی بدون آبکاری)

شیر توپی دسته فلزی (باتوپی بدون آبکاری)