شیر توپی دسته فلزی (باتوپی آبکاری شده)

شیر توپی دسته فلزی (باتوپی آبکاری شده)