اتصالات قطره ای

انشعاب چهار شاخه 16 * 1

اتصالات قطره ای

انشعاب دو شاخه

اتصالات قطره ای

انشعاب دوراهی

اتصالات قطره ای

انشعاب سه شاخه

اتصالات قطره ای

بدنه کورکن لی فلت

اتصالات قطره ای

بست ابتدایی

اتصالات قطره ای

بست ابتدایی 16 * 16

اتصالات قطره ای

بست ابتدایی 16 * 18

اتصالات قطره ای

بست ابتدایی 16 * تیپ پیچی

اتصالات قطره ای

بست ابتدایی 16*تیپ کشویی