اتصالات فلنجدار جوشی

زانو جوشی 45 درجه

اتصالات فلنجدار جوشی

زانو جوشی 90 درجه

اتصالات فلنجدار جوشی

سه راه جوشی

اتصالات فلنجدار جوشی

فلنج جوشی