اتصالات فلنجدار آهنی

تبدیل فلنجدار

اتصالات فلنجدار آهنی

چهاراه فلنجدار

اتصالات فلنجدار آهنی

رینگ جوشی

اتصالات فلنجدار آهنی

رینگ فابریک 8میل دور تراش

اتصالات فلنجدار آهنی

زانو اس فلنج دار

اتصالات فلنجدار آهنی

زانو فلنجدار

اتصالات فلنجدار آهنی

سراه فلنجدار

اتصالات فلنجدار آهنی

سرپرسی

اتصالات فلنجدار آهنی

سه راه آبریزدار

اتصالات فلنجدار آهنی

فلنج تبدیلی دنده ای

اتصالات فلنجدار آهنی

فلنج دنده ای

اتصالات فلنجدار آهنی

فلنج کور